Serracant, Maties

Maties Serracant

Geògraf, exerceix de consultor en l’àmbit de la planificació territorial, ambiental i de mobilitat des de fa 20 anys. Ha treballat en l’elaboració de documents de planificació estratègica d’escala regional i local alhora que ha participat activament en els debats territorials des del teixit associatiu, formant-se inicialment en l’activisme a l’ADENC i a la Campanya Contra el Quart Cinturó. Ha estat Alcalde i Tinent d’alcalde de l’Àrea de territori a l’Ajuntament de Sabadell. És membre actiu de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, de la Fundació Bosch i Cardellach i de Via Vallès, entre d’altres espais de debat territorial.

Articles relacionats